Bővítené házát a CSOK-ot felhasználva? Erre figyeljen!

Bővítené házát a CSOK-ot felhasználva? Erre figyeljen!

 

Bizonyára sokunkban felmerült, hogy bővíteni kellene a házat, mert nem férünk, de már csak egy kicsi hiányzik anyagilag, vagy egy kis lökés kell, hogy beinduljanak a dolgok. Remek lehetőség a bővítésre a CSOK. Mivel sokan érdeklődnek nálam a témával kapcsolatba, illetve jómagam is kíváncsi voltam ezért utánajártam a dolognak egy kicsit. Egy jó mesterrel, egy szigorú költségvetéssel és a CSOKkal megvalósítható a plusz egy szoba szerintem! Ha hitelre mindenképpen szüksége lenne a bővítéshez, akkor ne habozzon, hanem forduljon hozzánk, mert a CSOK és a hitel igénylésében díjtalanul segítségére lehetünk és garantáltan a legjobb hitelt kapja  a CSOK mellé! Hívjon minket a 30/691-9293-as számon! Jó építkezést!

 

Tömören:

Használt lakás bővítése

– bővítést csak kérelem benyújtását követően lehet megkezdeni, és csak ez utáni számlákat fogadják el.

–  komfortos (vagy bővítéssel azzá váló) ingatlanra vehető igénybe

– bővítéssel kialakított alapterületet kell figyelembe venni a támogatás kiszámításához.

–       kérelem benyújtásakor igazolt energetikai minősítést kell figyelembe venni.

133310_715073515_small

Bővebben:

 

Az igénylő: a bővíteni kívánt lakás

kivételével lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs vagy e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs;

– az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának

– együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba,

– a tulajdonában lévő lakása lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy

a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.

táblaszocpol

Mit is jelent a bővítés?

Az OTÉK fogalom-meghatározásának keretein belül − ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is − a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével. Tehát, ha a meglévő jelenleg kamraként funkcionáló helyiséget átalakítjuk szobává, az nem fogadható el.

 

Fontos tudnivalók, vállalások:

A bővíteni kívánt lakás legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik, és a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a családok otthonteremtési kedvezményére jogosult.

 

Használt lakás vásárlása, bővítése esetén „C” energetikai minősítésnél kedvezőtlenebb egylakásos használt lakóépületre esetén 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány szükséges arról, hogy az épület élet- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. Nem egylakásos használt lakóépület esetében hatósági bizonyítvány nem szükséges!

Az igénylő vállalja, hogy a Rendeletben foglalt egyéb feltételeknek eleget tesz (számlabenyújtási kötelezettség, dokumentum – használatbavételi, energetikai tanúsítvány, lakcímkártya – benyújtási kötelezettség, vállalja, hogy a lakásban lakóhelyet létesít, haszonélvezeti joggal nem terheli stb.)

A bővítés esetén a kapható támogatás összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50%-át. Bővítés esetén a számlakötelezettség a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-a. Ennek értelmében, ha az igénylő csak a minimumként előírt számlakötelezettségnek tesz eleget, akkor a hitelintézet által elfogadott bővítési munkálatokról szóló költségvetés (bekerülési költség) 35%-a lehet az igénybe vehető kedvezmény összege, és ha ez az összeg kevesebb, mint a fenti táblázat alapján járó kedvezmény összege, abban az esetben is csak az alacsonyabb összegre jogosult. Bővítés esetén a családok otthonteremtési kedvezményére irányuló kérelem benyújtását követően kiállított számlák fogadhatóak csak el.

Milyen értékben kell a támogatott személynek eleget tenni a számlabenyújtási kötelezettségnek a kedvezmény igénybevétele esetén? A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a hitelintézet részére bemutatja az építési munkák (lakás építés, bővítés) esetén a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség 70%-áról, illetve ha az igénybevett támogatás összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat

 

A családok otthonteremtési kedvezménye a szerződéssel rendelkező hitelintézettől igényelhető. bővítés esetén a bővítési munkálatok megkezdése előtt kell kérni a hitelintézettől.

Bővítés esetén a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható el.

A hitelintézet az eredeti számlát – a letörölhetetlen jelzéssel ellátva – a támogatott személynek visszaadja, másolatban tíz évig irattárában megőrzi. Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában és mikor mutatták be a hitelintézetnél az e rendelet szerinti lakáscél megvalósítása tekintetében.

Amennyiben a hitelintézet szerint a számla valódisága vagy a számlában szereplő gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerződés megkötése, illetve a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele évének utolsó napjától számított 5 évig megőrizni.

A családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételének alapját képező építési vagy bővítési munkák a szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb öt éven belül vagy az ezt indokolt esetben − amennyiben építési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja − legfeljebb egy évvel meghosszabbított határidőig nem készülnek el,

vagy az építtető támogatott személy az építési vagy bővítési szándékától eláll, vagy a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt, vagy építési engedélyhez nem kötött bővítés esetén a munkálatok befejezése előtt a szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg,

a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés alapján a kedvezményt a folyósító hitelintézet visszavonja, és az igénybevevő a már folyósított kedvezményt az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított kamatokkal együtt köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt és megküldi az ügy iratait. A bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy − építési engedélyköteles bővítés esetén − a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követően a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés megkötésének időpontjától számítva – 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyezését a családok otthonteremtési kedvezményét folyósító hitelintézet kérelmezi.

Amennyiben hitelt venne fel háza bővítéséhez, akkor a CSOK igénylése mellett segítünk a legjobb hitel megszerzésében! Keressen minket a 30/691-9293-as számon!